Heya
花籠 - HANAKAGO
Ichimon
二所ノ関一門 - Nishonoseki
Directeur
花籠 忠明 - Hanakago (Daijuyama)
Sekitori
Anciens Sekitori
Kaiketsu , Koryu
Site Internet
http://homepage3.nifty.com/hanakago-tanimachi/
Le site français du sumo
'hanakago',